Warunki sprzedaży

Kupujący Klient wyraźnie oświadcza, że ​​dokonuje zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością handlową lub zawodową.

Identyfikacja dostawcy

Towary objęte niniejszymi warunkami ogólnymi są oferowane do sprzedaży przez firme Zefiryna Rzepecka Manka Eurosima z siedzibą w Poznaniu przy u. Lelewela 70 zarejestrowaną w Izbie Handlowej w Poznaniu w Rejestrze Przedsiębiorstw, numer VAT 11689511001 wskazany poniżej jako „Dostawca”.

Art. 1

definicje

1.1. Wyrażenie „umowa sprzedaży online” oznacza powiązaną umowę kupna-sprzedaży

na ruchomym majątku ruchomym Dostawcy, ustanowionym między nim a Kupującym będącym konsumentem w ramach systemu sprzedaży na odległość za pośrednictwem narzędzi telematycznych, organizowanych przez Dostawcę.

1.2. Wyrażenie „kupujący-konsument” oznacza konsumenta, osobę fizyczną, która

dokonuje zakupu, o którym mowa w niniejszej umowie, w celach niezwiązanych z działalnością handlową lub zawodową

ewentualnie przeprowadzone. Inaczej ma się sprawa z „kupującym biznesowym”, który dokonuje zakupów w imieniu firmy

komercyjne lub profesjonalne, jeśli istnieją.

1.3. Wyrażenie „Dostawca” oznacza temat wskazany w motto lub w temacie

dostawca usług informacyjnych.

Art. 2

Przedmiot zamówienia

2.1. W ramach tej umowy Dostawca odpowiednio sprzedaje, a Kupujący Konsument zdalnie kupuje wskazane i oferowane do sprzedaży na stronie internetowej www.eurosima.it rzeczowe rzeczy ruchome.

2.2. Produkty, o których mowa w poprzednim punkcie, zostały zilustrowane na stronie internetowej: www.eurosima.pl

Art. 3

Sposób zawarcia umowy

3.1. Umowa pomiędzy Dostawcą a Kupującym-Konsumentem zawierana jest wyłącznie przez Internet poprzez dostęp do Kupującego Konsumenta pod adresem www.eurosima.pl, gdzie Kupujący Konsument zgodnie ze wskazanymi procedurami sformalizuje ofertę na zakup towarów, o których mowa w pkt 2.1 poprzedniego artykułu.

Art. 4

Zawarcie i skuteczność umowy

4.1. Umowa sprzedaży produktów na stronie www.eurosima.pl zostaje zawarta z chwilą otrzymania zamówienia zakupu przez Kupującego konsumenta do Eurosima.pl, zawsze po przejrzeniu strony internetowej zamówienia, którą można wydrukować, w czyli dane nadawcy i zamówienia, cena zakupionego towaru, koszty przesyłki i wszelkie dodatkowe opłaty dodatkowe, sposoby i warunki płatności, adres, na który towar zostanie dostarczony, czas dostawy oraz istnienie prawa do odstąpienia od umowy.

4.2. Kiedy Dostawca otrzyma zamówienie od Kupującego Konsumenta, wysyła e-mail z potwierdzeniem lub wyświetla stronę internetową z potwierdzeniem i podsumowaniem zamówienia, do druku, która zawiera również przywołane dane w poprzednim punkcie.

4.3. Umowa nie jest uważana za zawartą i obowiązującą między stronami, jeżeli jest niezgodna z tym, co wskazano w poprzednim punkcie.

Art. 5

Sposoby płatności i zwrotu pieniędzy

5.1. Każda płatność przez Kupującego będącego konsumentem może być dokonana tylko w jeden ze sposobów wskazanych na określonej stronie internetowej przez Dostawcę.

5.2. Wszelkie zwroty na rzecz konsumenta zostaną zaksięgowane jedną z metod zaproponowanych przez dostawcę i wybranych przez konsumenta kupującego, terminowo oraz, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, zgodnie z art. 13 pkt 2 i ust. niniejszej umowy, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia, w którym Dostawca powziął wiadomość o odstąpieniu.

5.3. Wszelka komunikacja dotycząca płatności odbywa się na określonej linii Dostawcy chronionej systemem szyfrowania. Dostawca gwarantuje przechowywanie tych informacji z dodatkowym stopniem zabezpieczenia szyfrowania oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.

Art. 6

Terminy i sposoby dostawy

6.1. Dostawca dostarczy wybrane i zamówione produkty, w sposób wybrany przez Kupującego będącego konsumentem lub wskazany na stronie internetowej w momencie zakupu towaru, potwierdzony w wiadomości e-mail.

6.2. Czas wysyłki może się różnić od dnia złożenia zamówienia do maksymalnie 7 dni roboczych od potwierdzenia tego. W przypadku, gdy Dostawca nie będzie w stanie dokonać wysyłki w tym okresie, Kupującemu Konsumentowi zostanie w odpowiednim czasie powiadomienie o tym fakcie pocztą elektroniczną.

6.3. Metody, terminy i koszty wysyłki są wyraźnie wskazane i dobrze opisane pod adresem www.eurosima.pl

Art. 7

Ceny

7.1. Wszystkie ceny sprzedaży produktów prezentowanych i wskazanych na stronie www.eurosima.pl są wyrażone w euro i stanowią ofertę publiczną w rozumieniu art. 1336 polskiego kodeksu cywilnego.

7.2. Ceny sprzedaży, o których mowa w poprzednim punkcie, zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne podatki. Koszty wysyłki i wszelkie opłaty dodatkowe (np. Odprawa celna), jeśli występują, chociaż nie są wliczone w cenę zakupu, muszą być wskazane i obliczone w procedurze zakupu przed złożeniem zamówienia przez Kupującego i zawarta również na stronie podsumowania złożonego zamówienia.

7.3. Ceny podane przy każdym z oferowanych publicznie towarów są ważne do daty wskazanej w katalogu.

Art. 8

Dostępność produktu

8.1. Dostawca zapewnia za pośrednictwem stosowanego systemu elektronicznego przetwarzanie i realizację zamówień niezwłocznie. W tym celu wskazuje w czasie rzeczywistym w swoim katalogu elektronicznym liczbę dostępnych i niedostępnych produktów, a także terminy wysyłki.

8.2. Jeżeli zamówienie przekroczy ilość znajdującą się w magazynie, Dostawca powiadomi Kupującego drogą e-mailową, jeśli towar nie jest już dostępny do rezerwacji lub jaki jest czas oczekiwania na otrzymanie wybranego towaru, z pytaniem, czy zamierza potwierdzić zamówienie lub mniej.

8.3. System informatyczny Dostawcy jak najszybciej potwierdza rejestrację zamówienia przesyłając Użytkownikowi potwierdzenie pocztą elektroniczną, zgodnie z pkt. 4.2.

Art. 9

Zrzeczenie się

9.1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostatki wynikające z działania siły wyższej w przypadku niemożności wykonania zamówienia w terminach przewidzianych umową.

9.2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego będącego konsumentem, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, za złe usługi lub awarie związane z korzystaniem z Internetu poza jego kontrolą lub podwykonawcami.

9.3. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody, straty i koszty poniesione przez Konsumenta Kupującego w wyniku niewykonania umowy z przyczyn od niego niezależnych, uprawniając Kupującego Konsumenta tylko do pełnego zwrotu zapłaconej ceny i wszelkich opłat obsługiwane akcesoria.

9.4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oszukańcze i nielegalne użycie kart kredytowych, czeków i innych środków przez osoby trzecie w celu zapłaty za zakupione produkty, jeśli udowodni, że zastosował wszelkie możliwe środki ostrożności w w oparciu o najlepszą naukę i doświadczenie w danej chwili oraz na podstawie zwykłej staranności.

9.5. W żadnym przypadku Kupujący Konsument nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za opóźnienia lub nieporozumienia w płatnościach, jeżeli udowodni, że dokonał płatności w terminie i w sposób wskazany przez Dostawcę.

Art. 10

Odpowiedzialność za wady, dowód uszkodzenia i odszkodowania za szkody: zobowiązania Dostawcy

10.1. Zgodnie z artykułami 114 i ss. Kodeksu Konsumenckiego Dostawca odpowiada za szkodę spowodowaną wadami sprzedanego towaru, jeżeli w terminie 3 miesięcy od wezwania nie poda Uszkodzonemu tożsamości i miejsca zamieszkania producenta lub osoby, która dostarczyła mu towar .

10.2. Ww. Wezwanie, składane przez Uszkodzonego, musi mieć formę pisemną i wskazywać produkt, który spowodował uszkodzenie, miejsce i datę zakupu; musi również zawierać ofertę dotyczącą produktu, jeśli nadal istnieje.

10.3. Dostawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za skutki wynikające z wadliwego produktu, jeżeli wada wynika z jego zgodności, z nadrzędnego przepisu prawa lub z obowiązującego przepisu, lub jeżeli stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili, gdy producent wprowadził produkt do obrotu, nadal nie pozwolił na rozpatrzenie wadliwego produktu.

10.4. Żadne odszkodowanie nie będzie należne, jeśli Uszkodzony był świadomy wady produktu i związanego z nim niebezpieczeństwa, a mimo to dobrowolnie się na nie narażał.

10.5. W każdym przypadku Uszkodzony musi udowodnić wadę, uszkodzenie i związek przyczynowy między wadą a uszkodzeniem.

10.6. Poszkodowany może żądać odszkodowania za szkody spowodowane śmiercią lub obrażeniami ciała lub zniszczeniem lub pogorszeniem jakości produktu innego niż wadliwy produkt, pod warunkiem, że jest to typ zwykle przeznaczony do użytku prywatnego lub konsumpcji, a zatem używany głównie przez poszkodowanego.

Art. 11

Gwarancje i sposoby pomocy

11.1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, które wystąpią w ciągu 2 lat od dostarczenia towaru.

11.2. Do celów niniejszej umowy domniemywa się, że towary konsumpcyjne są zgodne z umową, jeżeli w stosownych przypadkach zaistnieją następujące okoliczności: a) nadają się do użytku, do jakiego są zwykle używane towary tego samego rodzaju; b) są zgodne z opisem dokonanym przez Sprzedawcę i posiadają cechy towaru, które Sprzedawca przedstawił Konsumentowi jako próbkę lub wzór; c) przedstawiać zwykłą jakość i użytkowanie rzeczy tego samego rodzaju, których Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter rzeczy oraz, w stosownych przypadkach, publiczne oświadczenia o szczególnych właściwościach towaru złożone w tym zakresie przez Sprzedawcę przez producent lub jego agent lub przedstawiciel, w szczególności w reklamie lub na etykietach; d) nadają się także do określonego przez Konsumenta użytku, o którym Sprzedawca powiadomił Sprzedającego przy zawarciu umowy, a który Sprzedawca przyjął również dla faktów rozstrzygających.

11.3. Kupujący będący konsumentem traci wszelkie prawa, jeżeli nie zgłosi sprzedawcy niezgodności w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wady. Zgłoszenie nie jest konieczne, jeżeli Sprzedający potwierdził istnienie wady lub zataił ją.

11.4. W każdym przypadku, o ile nie udowodniono inaczej, przyjmuje się, że brak zgodności, który nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dostawy towaru istniał już w tym dniu, chyba że hipoteza ta jest niezgodna z charakterem towaru lub z charakterem wady towaru.

11.5. W przypadku niezgodności Kupujący Konsument może żądać, alternatywnie i bezpłatnie, na warunkach wskazanych poniżej, naprawy lub wymiany zakupionego towaru, obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od niniejszej umowy, chyba że żądanie nie jest obiektywnie niemożliwe do spełnienia lub jest zbyt kosztowne dla Dostawcy na podstawie art. 130 paragraf 4 Kodeksu Konsumenta.

11.6. Żądanie należy przesłać na piśmie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Dostawcy, który w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania wskaże chęć rozpatrzenia żądania lub przyczyny uniemożliwiające jego realizację. W tym samym komunikacie, jeżeli Dostawca przyjął żądanie Kupującego będącego konsumentem, musi wskazać sposoby wysyłki lub zwrotu towaru oraz termin zwrotu lub wymiany wadliwego towaru.

11.7. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub nadmiernie kosztowne, albo Dostawca nie naprawił lub nie wymienił towaru w terminie, o którym mowa w poprzednim punkcie, albo ostatecznie wymiana lub naprawa przeprowadzona wcześniej spowodowała znaczne niedogodności dla Nabywca będący konsumentem, ten ostatni może zażądać, według własnego wyboru, rozsądnej obniżki ceny lub rozwiązania umowy. W takim przypadku Kupujący będący konsumentem musi przesłać swoje żądanie Dostawcy, który wskaże chęć podjęcia działań lub przyczyny uniemożliwiające mu to w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania.

11.8. W tej samej wiadomości, jeżeli Dostawca przyjął żądanie Kupującego Konsumenta, musi wskazać proponowaną obniżkę ceny lub sposoby zwrotu wadliwego towaru. W takich przypadkach obowiązkiem Kupującego będącego konsumentem będzie wskazanie sposobów ponownego uznania kwot wcześniej zapłaconych Dostawcy.

Art. 12

Obowiązki Konsumenta Kupującego

12.1. Kupujący będący konsumentem zobowiązuje się do zapłaty ceny za zakupiony towar w terminach i w sposób wskazany w umowie.

12.2. Nabywca będący konsumentem zobowiązuje się, po zakończeniu procedury zakupu online, wydrukować i zachować niniejszą umowę.

12.3. Informacje zawarte w niniejszej umowie zostały już jednak przejrzane i zaakceptowane przez konsumenta, który przyjmuje je do wiadomości, ponieważ krok ten jest obowiązkowy przed potwierdzeniem zakupu.

Art. 13

Prawo odstąpienia od umowy

13.1. W każdym przypadku kupującemu konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przewidzianej bez żadnych kar i bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, licząc od dnia odbioru zakupionego towaru.

13.2. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dopełnił obowiązków informacyjnych dotyczących istnienia, sposobów i terminów zwrotu lub odbioru towaru, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia na podstawie art. 52 Kodeksu Konsumenta termin do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od zakończenia pierwotnego okresu odstąpienia i biegnie od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.

13.3. Jeśli konsument kupujący zdecyduje się skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi powiadomić o tym sprzedawcę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem ul. lelewela 70, 60-409 Poznan lub e-mailem na adres info@eurosima.pl o ile wiadomości te zostaną potwierdzone listem poleconym z potwierdzeniem odbioru ciągu 48 (czterdzieści osiem) godzin później. Pierwszeństwo ma stempel umieszczony przez urząd pocztowy na pokwitowaniu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, wysłanie informacji może zostać skutecznie zastąpione zwrotem zakupionego towaru na takich samych warunkach. Między Stronami decyduje data dostawy na pocztę lub do nadawcy.

13.4. Zwrot towaru musi jednak nastąpić najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania towaru. W każdym przypadku, aby mieć prawo do pełnego zwrotu zapłaconej ceny, towary muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym, aw każdym razie w normalnym stanie zachowania.

13.5. Kupujący będący konsumentem nie może skorzystać z tego prawa odstąpienia od umowy zakupu zapieczętowanych produktów audiowizualnych lub oprogramowania komputerowego, które zostały przez niego otwarte, a także towarów wykonanych na miarę lub wyraźnie spersonalizowanych lub których ze względu na swój charakter nie mogą być zwracane lub podlegające szybkiemu pogorszeniu lub pogorszeniu, dostawa gazet, periodyków i czasopism, a także towary, których cena jest powiązana z wahaniami kursów na rynku finansowym, których specjalista nie jest w stanie kontrolować, aw każdym innym przypadku przewidzianym w art. 55 Kodeksu Konsumenta.

13.6. Jedynymi kosztami, jakie ponosi Konsument za skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym artykułem, są bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Dostawcy, chyba że Dostawca wyrazi zgodę na ich przyjęcie.

13.7. Dostawca zwróci całą kwotę zapłaconą przez Kupującego bezpłatnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

13.8. Z chwilą otrzymania informacji, za pomocą której Konsument Nabywca informuje o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy, Strony niniejszej umowy są zwolnione z wzajemnych zobowiązań, bez uszczerbku dla postanowień poprzednich punktów niniejszego artykułu.

Art. 14

Przyczyny rozwiązania

14.1. Zobowiązania, o których mowa w pkt.12.1, przejęte przez Konsumenta Kupującego, a także gwarancja pomyślnego zakończenia płatności, której Konsument Konsument dokonuje płatności środkami, o których mowa w pkt. 5.1, a także dokładnego wykonania zobowiązań podjętych przez Dostawcę w pkt. 6, ma charakter zasadniczy, w związku z czym, w drodze wyraźnego porozumienia, uchybienie tylko jednego z tych obowiązków, o ile nie wynika to z nieprzewidzianych okoliczności lub siły wyższej, pociąga za sobą rozwiązanie umowy na podstawie art. 1456 Kodeksu Cywilnego, bez konieczności wydania wyroku sądowego.

Art. 15

Ochrona poufności i przetwarzanie danych Kupujących będących konsumentami

15.1. Dostawca chroni prywatność swoich klientów i gwarantuje, że przetwarzanie danych jest zgodne z przepisami prawa o ochronie prywatności zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 30 czerwca 2003 r., N. 196 *

15.2. Dane osobowe i podatkowe pozyskane bezpośrednio i / lub za pośrednictwem osób trzecich przez Dostawcę są gromadzone i przetwarzane w formie papierowej, informatycznej, telematycznej, w związku ze sposobami przetwarzania w celu rejestracji zamówienia i aktywacji wobec niego procedury realizacji niniejszej umowy i związanej z nimi niezbędnej komunikacji, a także wypełniania wszelkich zobowiązań prawnych, a także umożliwienia skutecznego zarządzania stosunkami handlowymi w zakresie niezbędnym do jak najlepszego wykonania żądanej usługi (art. 24 ust. 1 lit. b, dekret z mocą ustawy 196/2003) ** 15.3. Dostawca zobowiązuje się traktować dane i informacje przekazane przez Kupującego Konsumenta jako poufne i nie ujawniać ich osobom nieuprawnionym, ani wykorzystywać do celów innych niż te, dla których zostały zebrane, ani też nie przekazywać ich osobom trzecim. Dane te mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie organu sądowego lub innych organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

15.4. Dane osobowe będą przekazywane, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, wyłącznie podmiotom delegowanym do wykonywania czynności niezbędnych do wykonania umowy, określonych i przekazanych wyłącznie w tym celu.

15.5. Kupującemu będącemu konsumentem przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 7 dekretu z mocą ustawy 196/2003, a mianowicie prawo do: a) aktualizacji, sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych; b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym takich, których zatrzymywanie jest zbędne do celów, w których dane zostały zebrane lub następnie przetwarzane; c) poświadczenie, że czynności, o których mowa w lit. a) ib), zostały powiadomione, również w zakresie ich treści, o tych, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechniane, z wyjątkiem przypadku, w którym to spełnienie ma miejsce okazuje się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków oczywiście nieproporcjonalnych do chronionego prawa. Zainteresowana strona ma również prawo wnieść sprzeciw, w całości lub w części: i) z uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, nawet jeśli ma to związek z celem ich zbierania; ii) przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

15.6. Przekazanie Twoich danych osobowych przez kupującego będącego konsumentem jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania tej umowy. W przeciwnym razie żądanie samego Kupującego Konsumenta nie może zostać rozpatrzone.

15.7. W każdym przypadku pozyskane dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego do celów, dla których zostały zebrane lub następnie przetwarzane. Jednak ich usunięcie odbędzie się bezpiecznie.

15.8. Właścicielem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest Dostawca, do którego Konsument Nabywca może skierować w siedzibie firmy każde żądanie ***

15.9. Cokolwiek otrzymane na adres e-mail Centrum (także elektroniczne) (prośby, sugestie, pomysły, informacje, materiały itp.) Nie będzie uważane za poufne informacje lub dane, nie może naruszać praw innych osób i musi zawierać ważne informacje, nie naruszające prawa innych osób i zgodne z prawdą, w żadnym wypadku nie można przypisać Centrum odpowiedzialności za treść samych wiadomości.

Art. 16

Sposób archiwizacji umowy

16.1. Zgodnie z art. 12 dekretu 70/2003, Dostawca informuje Kupującego Konsumenta, że ​​każde wysłane zamówienie jest przechowywane w formie cyfrowej / papierowej na serwerze / w siedzibie Dostawcy zgodnie z kryteriami poufności i bezpieczeństwa.

Art. 17

Komunikacja i skargi

17.1. Pisemna korespondencja do Dostawcy i wszelkie reklamacje będą uznawane za ważne tylko wtedy, gdy zostaną przesłane na następujący adres: Zefiryna Rzepecka Manka Eurosima – ul. Lelewela 70, 60-409 Poznan lub wysłane pocztą elektroniczną na następujący adres info@eurosima.pl. Nabywca będący konsumentem wskazuje w formularzu rejestracyjnym swoje miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail, na który życzy sobie przesyłania korespondencji Dostawcy.

Art. 18

Rozstrzyganie sporów

18.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą kierowane do Izby Handlowej w Poznaniui rozstrzygane zgodnie z przyjętym przez nią Regulaminem pojednawczym.

18.2. Jeżeli Strony zamierzają wnieść odwołanie do zwykłego organu sądowego, sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania lub wybranego miejsca zamieszkania Konsumenta, obowiązkowy na podstawie art. 33 ust. 2 lit. u) dekretu ustawodawczego 206/2005.

Art. 19

Obowiązujące prawo i odroczenie

19.1. Niniejsza umowa podlega polskiemu prawu.

19.2. Zgodnie z art. 60 dekretu z mocą ustawy 206/2005, przepisy zawarte w części III, tytuł III, rozdział I dekretu z mocą ustawy 206/2005 są tu wyraźnie wymienione. Art. 20 Postanowienie końcowe Niniejsza umowa uchyla i zastępuje wszelkie umowy, porozumienia, negocjacje pisemne lub ustne, uprzednio interweniowane między Stronami i dotyczące przedmiotu niniejszej umowy. AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻEJ WSKAZANE * Postanowienia Gwaranta Prywatności – art. 154, 1 c) dekretu z mocą ustawy 196/2003 – Uproszczenie niektórych obowiązków w sferze publicznej i prywatnej w zakresie przetwarzania do celów administracyjnych i księgowych z dnia 19 czerwca 2008 r., Opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 1 lipca 2008 r., N. 152. ** Ogólne postanowienia Gwaranta dotyczące ochrony danych osobowych Praktyczny przewodnik po środkach upraszczających dla małych i średnich przedsiębiorstw z dnia 24 maja 2007 r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym 21 czerwca 2007 r. N. 142. ***

Art. 20

Klauzula końcowa

Niniejsza umowa uchyla i zastępuje wszelkie umowy, porozumienia, negocjacje, pisemne lub ustne, uprzednio zawarte między Stronami i dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.