Produkt dnia
Osłonka do przyłbicy
Osłonka do przyłbicy
99,45 zł
Tokyo
Tokyo
170,00 zł
szt.
Suplement diety w płynie
Suplement diety w płynie
115,00 zł
szt.
Texas
Texas
170,00 zł
szt.
Sweety
Sweety
130,00 zł
szt.
Explorer
Explorer
130,00 zł
szt.
Dubai
Dubai
170,00 zł
szt.
Pilot
Pilot
130,00 zł
szt.
Dakar
Dakar
170,00 zł
szt.
Police
Police
130,00 zł
szt.
Ryder
Ryder
130,00 zł
szt.
Przyłbica stomatologiczna GENOVA
Przyłbica stomatologiczna GENOVA
279,00 zł
Regulamin sklepu

§ 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu Zefiryna Rzepecka Manka Eurosima (zwanego dalej „Serwisem”).

2. Zefiryna Rzepecka Manka Eurosima (jak zdefiniowano poniżej) może w każdym czasie zmienić Regulamin przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Zefiryna Rzepecka Manka Eurosima zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.

3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki 1 i 2, do których odsyłają postanowienia § 2 ust. 5 i § 2 ust. 6 Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin wraz z wymienionymi w ust. 3 powyżej Załącznikami może zostać ściągnięty jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.

§ 2 Informacje obligatoryjne

1. Serwis prowadzony jest przez firmę Zefiryna Rzepecka Manka Eurosima z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Lelewela 70, 61-409 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze CEIDG Działalności Gospodarczych i Firm w Warszawie, ul. Jana Pawła II, 27 na podstawie art.2 ustawy z dnia 2 lip. 2004 *Dz.U. Nr.47 poz.278, z póź.zm.1), NIP: PL 783-127-08-90, REGON: 932675216,  (zwaną dalej „Eurosima“).

2.Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanym dalej „Kupującym” lub „Klientem”).

3.Z firmą Eurosima można skontaktować się pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej, pod numerem telefonu 502 661 250 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00) oraz pod adresem e-mail: info@eurosima.pl.

4.Serwis służy informowaniu o firmie Eurosima i o produktach oferowanych przez tę sfirmę, rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących tych produktów.

5.W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne; wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez Eurosime do systemu informatycznego Klienta, zawarte są w Załączniku 1.

6.Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Załączniku 2.

7.Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.

8.Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie należy składać pisemnie, telefonicznie lub e-mailem na adres, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3 powyżej. Eurosima, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

9.Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Eurosimą a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.

10.Eurosima jest uprawniona do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z następujących ważnych powodów:

a)powtarzającego się anulowania zamówienia złożonego przez Klienta na skutek złożenia zamówienia z wyborem formy płatności w postaci przelewu bankowego przy jednoczesnym niedokonaniu płatności w terminie ustalonym w Regulaminie,

b)powtarzającego się nieodebrania zamówienia złożonego przez Klienta 

c)naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych) lub zasad współżycia społecznego,

d)innego powtarzającego się naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 3 Zawarcie umowy

1.Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.

2.Przez złożenie zamówienia Klient składa firmie Eurosima ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Szczegóły dotyczące czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy oraz dotyczące metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych są dostępne tutaj.

3.Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli firma Eurosima niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez firme Eurosima.

4.Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli firma Eurosima nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez firmę Eurosima, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Do e-maila wskazanego w zdaniu poprzednim załączony zostanie plik zawierający treść Regulaminu. Eurosima, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta.

5.Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez firmę Eurosima i przesyłana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6.Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez firmę Eurosima. W pozostałym zakresie firma Eurosima może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.

7.Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.

 

§ 4 Dostawa

1.Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.

2.Przy zamówieniach o wartości co najmniej 199,00 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 199,00 zł brutto, wówczas Eurosima nalicza koszty przesyłki w wysokości 13,00 zł brutto przy wybraniu Paczkomatu i 18,00 zł brutto przy wyborze kuriera InPost. Kwota 13,00/18,00 zł brutto stanowi koszt jednej przesyłki, bez względu na ilość zamówionych produktów znajdujących się w jednej przesyłce.

3.Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz paczkomatów InPost. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.

4.Termin dostawy wynosi:

a) 1 dzień roboczy- w przypadku umów zawartych do godz. 12:00

b) 1-2 dni robocze- w przypadku umów zawartych po godz. 12:00

5.Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

§ 5 Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i zastrzeżenie prawa własności

1.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

a) za pośrednictwem systemu PayU 

b) za pośrednictwem systemu PayPal;

e) przelew bankowy;

2.Płatność za pośrednictwem systemu PayU i PayPal dokonywana jest w trakcie składania zamówienia. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie wskazanym w ust. 5 poniżej. Przesyłka nie zostanie wydana Klientowi przed dokonaniem pełnej zapłaty.

3.Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

4.Przy płatności kartą płatniczą Klient powinien przy składaniu zamówienia podać następujące dane karty: numer karty, data ważności, imię, nazwisko i kod autoryzacyjny, jak również autoryzować kartę. Firma Eurosima rezerwuje wówczas należną kwotę. Rachunek karty nie jest w sposób definitywny obciążany tą kwotą do chwili wysłania produktu. Firma Eurosima zobowiązuje się nie ściągać tej kwoty przed chwilą wysłania produktu.

5.Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Eurosimy e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

6.Płatność za pośrednictwem systemu PayPal jest dokonywana na platformie PayPal. Po wybraniu PayPal jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony PayPal. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Serwisu.

7.Zasady używania kodów rabatowych (powodują obniżenie ceny produktów) określone są przez Eurosime wraz z wydawaniem kodów rabatowych.

8.Dostarczony produkt pozostaje własnością firmy Eurosima do chwili całkowitej zapłaty.

§ 6 Prawo odstąpienia

1.Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

2.Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez firmę Eurosima formularz odstąpienia, który jest załączany do każdego zamówienia, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

3.Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Zefiryna Rzepecka Manka Eurosima ul. Młynska 58 62-052 Komorniki k. Poznania, Magazyn z dopiskiem Eurosima.pl

4.Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z dedykowanymi do niego prezentami.

5.W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

7.Towar może zostać zwrócony przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez firmę Eurosima. O ile zwrot towaru dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki kurierskiej Klient winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz odstąpienia).

W pierwszym kroku podaj powód zwrotu lub nr zwracanego zamówienia.

Następnie podaj dane nadawcy zwracanego zamówienia.

W kolejnym kroku wybierz, czy chcesz nadać paczkę samodzielnie lub umów kuriera, który odbierze paczkę bezpośrednio od Ciebie (wybierz dogodny dla siebie termin oraz zaznacz czy wydrukujesz etykietę samodzielnie, czy kurier ma przyjechać z wydrukowanym listem przewozowym).

Potwierdzenie możliwości nadania zostanie wysłanie na Twój adres e-mail wraz z etykietą.

8.Koszt zwrotu towaru dokonany na podstawie ustępu 6 powyżej – a więc za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Eurosimę – ponosi firma Eurosima. O ile zwrot towaru dokonany zostanie w inny sposób, wówczas koszt zwrotu ponosi Klient.

9.Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez firmę Eurosima niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient, przy czym w razie dokonania przez Klienta płatności za pomocą karty upominkowej zwrot nastąpi poprzez wydanie Kupującemu e-bonu. 

10.Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Kupujący nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Kupującego wyłącznie polskiego numeru rachunku bankowego firmie Eurosima.

11.Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

12.Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:

a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7 Reklamacje

1.Eurosima zobowiązana jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2.Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

a) żądać usunięcia wady albo

b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

3.Eurosima jest zobowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Eurosima może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

4.W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Eurosima może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Eurosimę albo Eurosima nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

5.Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Eurosimę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Eurosime.

6.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

7.Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powyżej - uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8.Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.

9.Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Kupujący może wykorzystać do tego celu formularz zwrotu przesłany Kupującemu wraz z produktem. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu, jeśli firma Eurosima uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu za pobraniem nie będzie akceptowane. Produkt może zostać również przesłany przez klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez firmę Eurosima. Aby umówić termin odbioru produktu przez firmę kurierską należy skontaktować się z firmą Eurosima telefonicznie (nr tel. 502 661 250).

10.Eurosima, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Eurosima nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11.Eurosima odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

12.Eurosima nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażowych.

13.Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

a.Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

b.Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

c.Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

14.Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 8 powyżej.

§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza

1.Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Eurosima nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

2.Odpowiedzialność Eurosimy wobec Klienta nie będącego konsumentem ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za reklamowany produkt (względnie kosztów dostawy, jeżeli reklamacją objęte są koszty dostawy).

§ 9 Postanowienia pozostałe

1.Jeżeli treści zamieszczone przez Klienta w Serwisie (np. oceny produktów) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient dobrowolnie zamieszczając takie treści w Serwisie udziela firmie Eurosima niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez firmę Eurosima z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Załącznik 1

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez firmę Eurosima do systemu informatycznego użytkownika.

Rozdzielczość ekranu

Ustawienia monitora są decydujące dla komfortu zakupów w sklepie online. Dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecamy rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższą oraz głębię barw 32-bit. Dzięki temu najważniejsze elementy boczne będą się znajdować w polu widzenia, teksty będą wyraźne a kolory optymalne. Jeśli obraz sklepu online nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu.

Przeglądarka

W celu przejścia do strony www.eurosima.pl potrzebna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarki są stale doskonalone a wraz z nimi strony internetowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby od czasu do czasu aktualizować przeglądarkę. Zalecamy Microsoft Internet Explorer od wersji 7 lub Mozilla Firefox od wersji 2, w celu optymalnego skorzystania ze strony www.eurosima.pl.

Cookies (Ciasteczka)

„Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta na stronach internetowych Serwisu. Pliki „cookies” umożliwiają komfortowe zakupy online. Dlatego zdecydowaliśmy o korzystaniu z cookies jako bazy zakupów online. Cookies zapamiętują, np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejście na inną stronę internetową. Oczywiście można samemu zdecydować o wykorzystaniu cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Można korzystać z cookies zawsze lub podczas jednej wizyty (sesji), odrzucić je lub korzystać z nich po potwierdzeniu. Eurosima korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online jak również cookies aktywnych stale. Zapewniamy: żadne z zastosowanych cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi! W sekcji Pomocy większości przeglądarek internetowych można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookies, ale ponieważ dzięki nim Klient może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawiera nasza „Polityka cookies” dostępna tutaj.

Javascript

Zakupów można dokonać również bez problemów po dezaktywacji skryptów java w przeglądarce. Zalecamy jednak akceptację skryptu java, ponieważ jest on podstawą do korzystania z atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Ponadto javascript umożliwia optymalne i przyjazne dla użytkownika korzystanie ze sklepu online.

Flash

Lubisz odrobinę rozrywki przy zakupach? Prezentacje marek na stronie startowej oraz wszystko o naszych markach to tylko niektóre atrakcje prezentowane w wersji animowanej na naszych stronach. W celu obejrzenia animacji potrzebny jest Adobe Flash Player, którego można bezpłatnie pobrać w Internecie. Jeśli nie jest on zainstalowany, wskazujemy na miejsce, z którego można go pobrać. Istnieje możliwość bezpośredniego pobrania i zainstalowania Flash Player.

Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu SSL

Twoje zamówienia i dane osobowe jak nazwisko, adres lub dane karty kredytowej są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przenoszenie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL) firmy VeriSign, standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Status zabezpieczeń rozpoznasz z zasady po małej kłódce na dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki. Eurosima podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Można nam w tym pomóc, nie przekazując nigdy swojego hasła i wybierając zakodowane przenoszenie danych (SSL), zawsze tam, gdzie to proponujemy (np. podczas składania zamówienia). Jeśli dzielisz komputer z innymi osobami, zwróć uwagę na to, aby po każdej sesji wylogować się. W ten sposób razem osiągniemy cel, aby Twoje zakupy internetowe będą naprawdę bezpieczne.

Załącznik 2

Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest firma Zefiryna Rzepecka Manka Eurosima z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-409 Poznań, ul. Lelewela 70, zarejestrowaną w rejestrze CEIDG Działalności Gospodarczych i Firm w Warszawie, ul. Jana Pawła II, 27 na podstawie art.2 ustawy z dnia 2 lip. 2004 *Dz.U. Nr.47 poz.278, z póź.zm.1), NIP: PL 783-127-08-90, REGON: 932675216,  (zwaną dalej „Eurosima“).

2.Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Eurosima oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3.Firma Eurosima przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Klientów.

5.Firma Eurosima każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Eurosima może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług:

a) nazwisko i imiona;

b) adres zamieszkania lub pobytu;

c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;

d) adres poczty elektronicznej;

e) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

f) płeć;

g) data urodzenia.

6.Eurosima, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7.Eurosima zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

8.Firma Eurosima przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych – w tym w celu wysyłanie Klientowi newslettera oraz innych informacji handlowych – jedynie za zgodą Klienta (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl