Polityka prywatności

Na podstawie art. 13-14 rozporządzenia i w odniesieniu do skutków art. UE 2016/679

Szanowny Kliencie
W tej sekcji znajdują się informacje na temat sposobu, w jaki Eurosima.it przetwarzanie zebranych danych osobowych jest zgodne z wymogami prawnymi.
Kontroler
Kontroler danych osobowych użytkownika to Eurosima.it firmy Magdalena Manka, która odpowiada za prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych.
Aby uzyskać informacje lub wniosek o przetwarzanie danych, prosimy o kontakt z firmą Magdalena Manka pod numerem Eurosima.it. info@eurosima.it

Eurosima.it di Magdalena Manka
Lokalizacja: Via Val Senio, 45-47, 00141 Roma (RM)
Kontakty: +39 06 88328074

adres e-mail: info@eurosima.it

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cele gromadzenia danych
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach wraz z podstawą prawną:

Cel
Dane przetworzone
Podstawa prawna
Działania promocyjne

Nazwisko, adres lub inne dane osobowe; Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail itp.)

Norma państwa członkowskiego (D.lgs. 165/2001)

Wprowadzanie towarów do obrotu

Nazwisko, adres lub inne dane osobowe; Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail itp.)

Norma państwa członkowskiego (D.lgs. 165/2001)

Zarządzanie klientami

Numer identyfikacji podatkowej i inne osobiste numery identyfikacyjne; nazwisko, adres lub inne dane osobowe; dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail itp.)

Umowa
Kategorie odbiorców

Dane użytkownika mogą być przesyłane do odbiorców lub kategorii odbiorców wymienionych poniżej:

Konsultanci i niezależni niezależni konsultanci w jednej lub w powiązanej z nimi formie
Banki i instytucje kredytowe
Przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa działające w dziedzinie logistyki)
Oprócz tych informacji, aby zapewnić jak najpoprawne i przejrzyste przetwarzanie danych, należy pamiętać, że:

czas trwania przetwarzania określa się następująco: 3 lat od daty wystawienia danych kontaktowych;
ma prawo zwrócić się do administratora o dostęp do danych osobowych oraz o sprostowanie lub usunięcie tego samego lub ograniczenia przetwarzania, które dotyczy użytkownika, lub o sprzeciwienie się ich przetwarzaniu;
jeżeli wyraził zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów, ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie;
Ma prawo do złożenia skargi do następującego organu nadzoru: Gwaranta ochrony danych osobowych.

Użytkownik ma obowiązek dostarczenia swoich danych na podstawie umowy, brak takich klauzul lub wiedzy o danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i nie będzie możliwe wprowadzenie żadnych postanowień w przypadku ich braku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE INICJATYW MARKETINGOWYCHCele gromadzenia danych
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w określonych celach